Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ για την υλοποίηση της κύριας δράσης της προγράμματος Εrasmus+

με τίτλο: «BRYGOS»: Ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και πολιτισμικής κληρονομιάς και αριθμό: 2016-2-EL02-KA105-002485, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά γραφεία για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την υπεργολαβική εκτέλεση του προγράμματος.

Βλέπε αναλυτικές λεπτομέρειες στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος Brygos ERASMUS+